Chaos or perfection


Chaos or perfection 

05 : “Chaos or perfection” “Kaaos vai täydellisyys” ”Chaos ou perfection ”
Oil on canvas 90x90cm , price: 450,00 €